F-08-20 Rundskriv - Ikrafttredelse av lov om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven

Stortinget fattet 11. desember 2020 vedtak til lov om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven, jf. lovvedtak 25 (2020-2021) lov nr. 150.

Rundskriv F-08-20.pdf