Faktaheftet 2004 Norsk Petroleumsvirksomhet

Faktaheftet 2004 Norsk Petroleumsvirksomhet

Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten.

Heftet er delt inn i tre hoveddeler. De tre første kapitlene gir en systembeskrivelse med oversikt over organisering av norsk petroleumsvirksomhet. Kapitlene 4 – 11 gir status for ulikedeler av virksomheten. De resterende kapitlene viser fakta for felt, funn og selskapene på norsk kontinentalsokkel.

Her finner du oversikt over feltene i drift på norsk sokkel med tilhørende informasjon om; produksjon, kostnadsforhold, eierstruktur, lokalisering med mer. Videre finnes oversikt over feltene som er under utbygging og forventet utbygd i nærmeste framtid, samt rørsystemene.

Figurer i pdf
Kart i pdf

Tidligere faktahefter

Faktaheftet i pdf format
Forord

Systembeskrivelse:
1 Norsk oljehistorie i korte trekk
2 Statlig organisering av petroleumsvirksomheten
3 Rammeverk

Status:
4 Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi
5 Petroleumsressurser
6 Produksjon
7 Salg av norskprodusert petroleum
8 Konsesjonsrunder og tildelinger
9 Letevirksomhet
10 Petroleumsvirksomheten og miljøet
11 Petroleumsrettet Industri, internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling

Fakta:
12 Felt i produksjon
13 Felt og prosjekt under utbygging
14 Fremtidige utbygginger
15 Rørledninger og landanlegg
16 Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel
17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser
18 Stortingsdokumenter
19 Adresseliste for myndigheter og rettighetshavere