Høring - Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2007

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200701773

.05.2007

 

Høring - forslag om endringer i ekteskapsloven mv. - Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag om felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. Det foreslås endringer i blant annet ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven. Departementet foreslår samtidig at partnerskapsloven blir opphevet.

 

Formålet med forslaget er å sikre homofiles og lesbiskes rettigheter, støtte homofile og lesbiske i å leve åpent og aktivt motarbeide diskriminering.

 

Fra Soria Moria erklæringen siteres: ”Regjeringen vil gå inn for endringer i ekteskapsloven som åpner for ekteskap mellom to av samme kjønn, med samme rettigheter som ekteskap mellom to av motsatt kjønn. Senterpartiets representanter i Regjering og Storting stilles fritt i dette spørsmålet”.

 

Samme rettigheter innebærer at det må foreslås endringer i ekteskapsloven og i annet regelverk som er knyttet til rettigheter for ektefeller.

 

Høringsfristen er 1. september 2007. Merknader sendes til Barne- og likestillingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at uttalelsene også sendes per e-post til hilde.hoel@bld.dep.no.

 

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere eventuelle underliggende instansers behov for å uttale seg. Flere eksemplarer kan en få ved å kontakte departementet. Høringsnotatet er også lagt ut på Internett på adressen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar. 

 

Med hilsen

 

 

Arni Hole (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Tove Friisø

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Alle departementene
Alle fylkesmenn
Alle fylkesnemndene for sosiale saker
Alle helseforetak/sykehus
Alle regionale helseforetak
Alle pasientombud
Adopsjonsforum
Akademikerne
Alta tingrett
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Asker og Bærum tingrett
Autismeforeningen i Norge
Axess sykehus og spesialistklinikk AS
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Barnevern Juridisk Forum
Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge
Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet
Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge
Bergen byfogdembete
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO
Bioteknologinemnda
Bispedømmerådene/Biskopene
Capio diagnostikk Trondheim
Cerebral Parese-foreningen
Colosseumklinikken AS
Datatilsynet
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske kirkes presteforening
Den Norske Kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Det mosaiske trossamfunn i Oslo
Det mosaiske trossamfunn i Trondheim
Det Norske Diakonforbund
Det teologiske Menighetsfakultet
Domstolsadministrasjonen
Drammen private sykehus
Fagforbundet - teologene
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Fagrådet for psykiatri
Familieterapi Instituttet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Fertilitetsklinikken
Fertilitet Vest As
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Flerfaglig Fellesorganisasjon
Flyktninghjelpen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for Hjerte-Lunge Transplanterte
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for partnerskapsbarn
Foreningen for ufrivillig barnløse
Forum for Bioteknologi
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Fürst medisinske laboratorium AS
Giftinformasjonen
Gynlab AS
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helseansattes Yrkesforbund
Helsetilsynet i fylkene
Helsetjenestens Lederforbund
Helseutvalget for homofile
Helsingforskomiteen
Human-Etisk Forbund
Human Rights Service
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Hørselshemmedes Landsforbund
Innovasjon Norge
Innvandrernes landsorganisasjon
InorAdopt
Institutt for samfunnsforskning
International Society of Eciwo Biology Norway
Islamsk Raad Norge
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Tromsø
KFO
Kirkens Bymisjon
Kirkens Familievern
Kirkerådet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter
Kontoret for fri rettshjelp
Kreftregisteret
Kriminalpolitisentralen
Krise- og rådgivningstelefon for menn
Krisesentersekretariatet
Kristiansand tingrett
Kvinnefronten
Kvinneuniversitetet Nord
Kvinneuniversitetet på Løten
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landsforbundet for utviklingshemmede
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Trafikkskadde
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen Mitt Livstestament
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medborgernes Menneskerettighets kommisjon
Medisinsk fødselsregister
Menneskerettighetshuset
Menneskeverd
Mental Helse Norge
MIRA Ressurssenter for innvandrerkvinner
Misjonshøgskolen i Stavanger
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Møreforskning
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nedenes tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nord-Troms tingrett
Norges apotekerforening
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Forskningsråd (NFR)
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Kristelige studentforbund
Norges Kristne Råd
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lensmannslag
Norges Parkinsonforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk audiografforbund
Norsk Barnevernsamband
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forskerforbund
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk Immunsviktforening
Norsk Innvandrerforum
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Kommuneforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Lærerlag
Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
Norsk sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Thyreoideaforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske kvinnelige juristers forening v/leder Britt Alstad
Norske Kvinners Sanitetsforening
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Omnia ASA
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Organisasjonen Voksne for barn
Oslo byfogdembete
Oslo katolske bispedømme
- Tromsø stift
- Trondheim stift
Oslo Røde Kors Internasjonale Senter
Pasientskadenemnda
Patentstyret
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Primærmedisinsk Verksted
Pårørendeforeningen for aldersdemente/alzheimer
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
Reform – Ressurssenter for menn
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk Forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Ringvoll Klinikken
Ryggforeningen i Norge
Ryggmarksbrokkforeningen
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse
Salten tingrett
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for medisinsk etikk
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
SINTEF Unimed
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet (Sentralkontoret for folkeregistrering)
Skeiv Ungdom
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens strålevern
Statistisk sentralbyrå
Stavanger byfogdembete
Stiftelse for helsetjenesteforskning (HELTEF)
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Organdonasjon
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn
Sysselmannen på Svalbard
Teknologirådet
Trondenes tingrett
Trondheim byfogdembete
Turner Syndrom foreningen i Norge
UNICEF-komiteen i Norge
Unio
Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo, Norsk senter for menneskerettigheter
Universitetet i Oslo, teologisk fakultet
Universitetet i Stavanger
Universitet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Utenlandsforum
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Verdens Barn
Volvat medisinske senter
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Åpen kirkegruppe