Finansiering av akuttbehandling forskning og utdanning i den offentlige helsetjenesten

I regjeringserklæringen («Sundvolden-erklæringen») inngår følgende punkt:«Øke ISF-andelen og utrede en forbedret finansieringsmodell for akuttbehandling, forskning og utdanning i den offentlige helsetjenesten, jfr. samarbeidsavtalen.» I dette notatet beskrives først dagens prinsipper for finansiering av akuttbehandling, forskning og utdanning. Deretter gis en kort oversikt over tilsvarende finansiering i de andre nordiske landene samt England. Endelig beskrives kort noen utfordringer ved framtidig finansiering av denne aktiviteten.

Les notatet Finansiering av akuttbehandling forskning og utdanning i den offentlige helsetjenesten i pdf