Finanskrise og sykefravær i bygg- og anleggsnæringen

Under finanskrisen økte sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen sterkt sammenlignet med arbeidslivet for øvrig. I følge en ny Proba-rapport kan en av forklaringene være at mange ble syke på grunn av usikkerhet knyttet til lavkonjunkturen.

I 2009 økte sykefraværet i Norge, mens det avtok i 2010.  Både økningen og reduksjonen var sterkere i bygg- og anleggsnæringen enn i arbeidslivet for øvrig. Endringene sammenfalt med konjunktursvingningene under finanskrisen. 

Lite misbruk av sykepengeordningen

Proba-rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet konkluderer med at sykepengeordningen i liten grad ble misbrukt eller overutnyttet av arbeidstakere som sto i fare for å bli arbeidsledige. Resultatene kan heller tyde på at mange ble syke på grunn av usikkerhet knyttet til lavkonjunkturen, og at dette kan forklare mye av økningen i sykefraværet.  Rapporten finner imidlertid tegn på at noen bedrifter med midlertidig nedbemanningsbehov benyttet sykmeldinger for å kunne beholde ansatte i påvente av en forventet oppgang.

Proba har i sin rapport undersøkt mulige forklaringer på at det var en sterk økning i sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen i 2009, og en reduksjon i 2010. I rapporten er det gjennomført analyser av:

  • Varigheten av sykepengeperioden
  • Overgang fra sykepenger til andre trygdeordninger
  • Sammenheng mellom sykefravær og insentiver for arbeidstakerne
  • Sammensetningseffekter på sykefraværet
  • Sammenheng mellom sykefravær og insentiver på bedriftsnivå

Rapporten

Forside av Propa-rapport om finanskrise og sykefravær i bygg- og anleggsnæringen 

Les rapporten her