Rundskriv

Forebyggende innsats for barn og unge

Q-16/2013

Starte tidlig, samordne og ha kompetanse. Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig og tenker og handler langsiktig.

Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et inkluderende oppvekstmiljø.

Målsettingen med rundskrivet er å:

  • øke forståelsen for at samarbeid og et blikk for helheten lønner seg både for den enkelte
  • og for samfunnet (samfunnsøkonomisk lønnsomt)
  • tydeliggjøre formelt ansvar (lov og regelverk, stilling)
  • bidra til å tilrettelegge og iverksette systemer og rutiner for samarbeid
  • øke forståelsen for at tidlig innsats er viktig
  • tydeliggjøre at god kompetanse er en forutsetning for å arbeide forebyggende


For den som arbeider i praksisfeltet innebærer dette at:

  • forebyggende arbeid handler om mer enn det den enkelte har (fag) ansvar for
  • det er viktig å samarbeide med familie og foresatte og andre instanser
  • det legges til rette for at barn og unge blir hørt og får medvirke

Rundskriv Q-16/2013 - Forebyggende innsats for barn og unge