Foreløpig hovedrapport fra Det Tekniske Beregningsutvalget

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger fram sin foreløpige hovedrapport foran inntektsoppgjørene i 2006. Endelig utgave vil foreligge i slutten av mars.

Foreløpig hovedrapport fra Det Tekniske Beregningsutvalget

Det Tekniske Beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger fram sin foreløpige hovedrapport foran inntektsoppgjørene i 2006. Rapporten i endelig utgave vil foreligge i slutten av mars.

Rapporten gir oversikt over hovedtrekkene i utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne mv. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år.

Denne rapporten bygger delvis på foreløpige anslag for 2005. Deler av rapporten vil derfor bli oppdatert i slutten av mars. Dette gjelder særlig tall for lønnsutviklingen, for forholdet mellom kvinners og menns lønn, lønn etter utdanning og lederlønn. I mars vil det også foreligge reviderte nasjonalregnskapstall som innarbeides i rapporten. Etter oppdateringen i mars vil rapporten bli trykket i NOU-serien.

Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni, som så langt som mulig vil redegjøre for resultatene av lønnsoppgjørene i 2006, og gi oppdaterte tall for utviklingen i lønns- og inntektsfordelingen. Dette materialet offentliggjøres som en nettversjon i juni, men blir trykket i NOU-serien i mars til neste år. Utvalget vil dermed fra og med i år bare komme med en NOU i året mot to tidligere.

Foreløpig hovedrapport fra Det Tekniske Beregningsutvalget.

Pressemelding fra AID i forbindelse med framleggelse av den foreløpige rapporten fra Det Tekniske Beregningsutvalget.

Pressemeldingen fra Det Tekniske Beregningsutvalget.

Kortversjon av foreløpig rapport fra det tekniske beregningsutvalget.