Foreløpig rapport for kodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en foreløpig rapport fra ekspertgruppen som har gjennomgått sikkerheten i kildekoden til den nye appen Smittestopp fra Folkehelseinstituttet.

Rapporten oppsummerer ekspertgruppens funn og vurderinger, og er viktig i arbeidet med å rette opp feil og sårbarheter i appen. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Folkehelseinstituttet vurdere ekspertgruppens anbefalinger og funn. Endelig rapport forventes ferdigstilt 30. april.