Fornærmede i straffeprosessen

Høringsfrist: 15.09.2006

Et utvalg foreslår flere tiltak som skal styrke ofrenes stilling i straffesaker. Fornærmedeutvalgets utredning sendes nå på høring. Justisdepartementet inviterer også til åpent seminar 22. mai som en del av høringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200603987 ES GGK/AME

16.05.2006

Høring – NOU 2006: 10 Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter

Justisdepartementet sender med dette på høring NOU 2006: 10 Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter. Utredningen ble overlevert til departementet 8. mai 2006. I punkt 1 og 2 nedenfor gis et sammendrag av mandatet og hovedpunktene i utvalgets utredning.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i utredningen.

Høringsfristen er 15. september 2006.

Utredningen og en liste over høringsinstansene ligger ved. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge forslaget for underliggende etater. Flere eksemplarer kan fås ved henvendelse til Justisdepartementet, Lovavdelingen telefon 22 24 53 61.

Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Justisdepartementet holder som ledd i den alminnelige skriftlige høringen et seminar om utredningen 22. mai 2006. Invitasjoner til seminaret ble sendt høringsinstansene 3. mai 2006, og spørsmål om seminaret kan rettes til førstekonsulent Aina Mee Ertzeid på e-postadresse: aina-mee.ertzeid@jd.dep.no eller telefon 22 24 53 84.

1 Nærmere om utvalgets mandat

Fornærmedeutvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 2. juli 2004 for å utrede styrking av fornærmedes og pårørendes straffeprosessuelle stilling. Utvalgets mandat omhandlet fire hovedtemaer: fornærmede, pårørende, bistandsadvokatordningen og reglene om borgerlige rettskrav.

  1. Utvalget skulle blant annet drøfte om fornærmede generelt burde gis partsstilling i straffeprosessen. Utvalget skulle videre utrede om i stedet enkelte grupper av fornærmede, for eksempel ofre for seksual- og voldslovbrudd, burde gis slik partsstilling. Dersom utvalget ikke ville foreslå full partsstilling for de fornærmede – generelt eller nærmere angitte grupper av dem – skulle utvalget utrede hvordan fornærmedes prosessuelle stilling kunne styrkes innenfor dagens ordning. Utvalget skulle gå gjennom hver enkelt prosessuell rettighet for å avklare om de fornærmede burde gis denne rettigheten.
  2. Utvalget skulle vurdere om pårørende til fornærmede i straffesaker burde få de samme eller noen av de prosessuelle rettighetene som utvalget foreslår for fornærmede selv. Utvalget ble bedt om å drøfte om rettighetene skulle gjelde for pårørende generelt, eller for enkelte grupper av pårørende.
  3. Utvalget skulle videre gjennomgå bistandsadvokatordningen, herunder vurdere om advokatens rettigheter og plikter burde endres eller klargjøres.
  4. Utvalget skulle også utrede forholdet mellom reglene om bistandsadvokatordningen og reglene om behandling av borgerlige rettskrav som fremmes i straffesaken og ble bedt om å vurdere om det er behov for at reglene avklares og/eller harmoniseres.

2 Nærmere om utvalgets forslag

Et samlet utvalg går inn for en vesentlig styrking av fornærmedes og etterlattes straffeprosessuelle stilling. Utvalget mener det straffeprosessuelle regelverket bedre enn i dag må reflektere fornærmedes og etterlattes legitime interesser i saken og gi dem muligheter for aktiv ivaretakelse av sine interesser.

Utvalgets forslag gjelder i hovedsak fornærmede i saker om alvorlige integritetskrenkelser og enkelte nære etterlatte.

For en fullstendig redegjørelse viser vi til utredningen. Der fremgår det at utvalget bl.a. foreslår:

  • Vesentlig sterkere informasjonsrettigheter for fornærmede og etterlatte på alle trinn av saksbehandlingen. De skal blant annet underrettes om alle rettsmøter, om utviklingen og fremdrift i etterforskingen, om alle påtaleavgjørelser og om avgjørelser i tilknytning til straffegjennomføringen. Påtalemyndigheten foreslås også gitt ansvaret for å varsle fornærmede og etterlatte om anke i straffesaken.
  • Rett for fornærmede og etterlatte til en kontaktperson i politiet og rett til et møte med aktor før hovedforhandlingen.
  • Frister for behandlingen av saker hvor fornærmede var under 18 år da lovbruddet ble begått. (Et samlet utvalg foreslår en slik frist for påtalemyndigheten til å ta ut tiltale. Flertallet, alle unntatt Stabell, foreslår en tilsvarende frist for beramming av hovedforhandling etter det er tatt ut tiltale.)
  • Rett for fornærmede og etterlatte til å være til stede i alle rettsmøter, også hvis de går for lukkede dører. For å sikre fornærmedes rett til tilstedeværelse under hele hovedforhandlingen, foreslår utvalget at fornærmede skal forklare seg før tiltalte.
  • Rett for fornærmede til å foreslå supplerende bevisførsel om straffekravet, og at spørsmålet kan bringes inn for retten dersom påtalemyndigheten avslår å føre beviset.
  • Utvidet rett til godtgjørelse for tilstedeværelse under hovedforhandlingen for fornærmede og etterlatte.

Flertallet, alle unntatt Stabell, foreslår også at fornærmede gis rett til å stille spørsmål til tiltalte og vitner også i saker hvor det ikke kreves erstatning, og rett til en sluttreplikk på linje med tiltalte.

Et mindretall, Austegard, foreslår at fornærmede og etterlatte gis rett til å anke over det strafferettslige skyldspørsmålet.

Utvalget foreslår også at flere fornærmede og etterlatte får rett til bistandsadvokat og at advokatens oppgaver klargjøres og utvides. Det foreslås også regelendringer for å bedre behandlingen av borgerlige rettskrav.

Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

 

Knut Erik Sæther
avdelingsdirektør

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Riksadvokaten
Statsadvokatene
Politidistriktene
ØKOKRIM
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Sivilombudsmannen

Amnesty International (norsk avdeling)
Alternativ til Vold
Barneombudet
Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Bergen forsvarerforening
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
DIXI ressurssenter for voldtatte
Etterutdanningsrådet for dommere
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Foreningen for voldsofre
Forsvarergruppen av 1977
Incestsenteret for menn (IFM)
Innvandrerkontoret
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner – JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kompetansesenter for likestillingsarbeid
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
Kontoret for voldsoffererstatning
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet i Nord
Kvinneuniversitetet på Løten
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Landsforeningen rettferd for taperne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MIRA-senteret
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn
Norges politisjefforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk forbund for voldsofre
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norske kvinnelige juristers forening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Rikskringkasting – NRK AS
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Politihøgskolen
PRO-senteret
Prostituertes interesseorganisasjon (PION)
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Sosial- og helsedirektoratet
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Straffelovrådet
Støttesenter for fornærmede i straffesaker
Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn
Støttesentre mot incest