Forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) av 28. april 2017 nr 23

Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

Forskningsetikkloven gir regler for hvordan forskningsetisk arbeid skal organiseres og hvem som har ansvar. Innholdet i forskningsetikken, altså hva som er god vitenskapelig praksis, reguleres ikke. Dette ligger det til forskersamfunnet selv å avklare. 

Loven slår fast den enkelte forsker og forskningsinstitusjons ansvar for å sikre at all forskning skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Systemet med faglig uavhengige etikkomiteer og Granskingsutvalg som ble lovfestet i 2007 er videreført

Se loven på lovdata.no