Forskrift 08.02.2000 om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler gitt av justisdepartementet i medhold av vergemålsloven § 63

Forskrift 08.02.2000 om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler gitt av justisdepartementet i medhold av vergemålsloven § 63

§ 1

Grensen for når overformynderiet plikter å forvalte umyndiges midler som nevnt i vergemålsloven § 62, settes til kr 75.000.

§ 2

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11.11.88 nr. 930 om grense for når overformynderiet plikter å forvalte umyndiges midler.