Forskrift 08.02.2000 om plassering av umyndiges midler gitt av Justisdepartementet i medhold av vergemålsloven § 64 første ledd, 65 annet ledd og § 71 ( jfr. regj. resolusjon 10. november 1988 med senere endringer)

Forskrift 08.02.2000 om plassering av umyndiges midler gitt av Justisdepartementet i medhold av vergemålsloven § 64 første ledd, 65 annet ledd og § 71 ( jfr. regj. resolusjon 10. november 1988 med senere endringer)

Kapittel I - Alminnelige regler

§ 1

Denne forskriften kommer til anvendelse for midler som forvaltes av overformynderiet i medhold av vergemålsloven § 62.

§ 2

Ved valg av plasseringsmåte skal overformynderiet påse at plasseringen skjer i samsvar med reglene i vergemålsloven § 64 slik at midlene plasseres med tilstrekkelig sikkerhet og slik at de gir tilfredsstillende avkastning.

§ 3

Overformynderiet har ikke adgang til å plassere midlene på annen måte enn det som fremgår av kapittel 2. For midler som er plassert på annen måte når de kommer inn til overformynderiet gjelder likevel

§ 5.

§ 4

Før den umyndiges midler plasseres etter bestemmelsene i kapittel 2, skal vergene gis anledning til å uttale seg om plasseringen. Forøvrig kommer vergemålsloven § 40 til anvendelse.

Dette gjelder likevel ikke for midler som plasseres i et overformynderis felles formuemasse, jf vergemålsloven § 69.

§ 5

For midler som er plassert på annen måte når de kommer inn til overformynderiet, gjelder følgende uavhengig av plasseringsreglene i kapittel II :

 1. Pantobligasjoner i fast eiendom, og pantobligasjoner med sikkerhet i adkomstdokument til aksje- og borettslagsleiligheter kan bli stående dersom overformynderiet og vergen er enige om det. Forøvrig gjelder vergemålsloven § 64 tredje ledd.
 2. Aksjer og andre verdipapirer kan beholdes dersom overformynderiet og vergen er enige om det. Det samme gjelder andeler i verdipapirfond. Forøvrig gjelder vergemålsloven § 48.
 3. Skifteutlegg med pant hos foreldre eller besteforeldre eller hos gjenlevende ektefelle etter noen av dem, bør, med mindre den umyndige trenger pengene, ikke innkreves så lenge sikkerheten er god og renten betales i rett tid eller vederlag ytes ved underhold av den umyndige. Vil det ikke føre til økonomisk ulempe for skyldneren, bør utlegget kreves betalt. Skifteutlegg med pant i fast eiendom hos odels-eller åsetesberettiget medarving av den umyndige kan på samme vilkår stå uinnkrevet. Forøvrig gjelder skifteloven § 65.
 4. Andre utestående krav bør som regel kreves inn ved forfall eller når de ved oppsigelse kan bringes til forfall.

Når overformynderiet og vergen er enige, kan et krav selges eller helt eller delvis ettergis ved forlik eller akkord.

§ 6

 1. Verdipapirer og bankbøker som er under overformynderiets forvaltning og ikke oppbevares i bank i henhold til vergemålsloven § 65 første ledd, skal gis påskrift om at de ikke kan rådes over uten etter skriftlig samtykke av overformynderiet. I forhold til kontofører som nevnt i lov 14 juni 1985 nr 62 om Verdipapirsentral § 3-1, gjelder reglene i vergemålsloven § 65 første ledd tilsvarende. Overformynderier som etter vergemålsloven § 65 første ledd femte punktum er fritatt for plikten til oppbevaring i bank, kan likevel beregne avgift etter vergemålsloven § 30 annet ledd for fondsaktiver som er registrert i Verdipapirsentralen.
 2. Den forretningsførende overformynder eller den faste formann er ansvarlig for at påskrift blir påført dokumentene som er til forvaltning i overformynderiet. Vedkommende skal også påse at det blir gitt skriftlig melding til bank eller kontofører som nevnt under a) annet pkt om at slik påskrift skal påføres.
 3. Dersom hensynet til senere omsettelighet åpenbart tilsier det, kan påskrift unnlates når dette anses ubetenkelig.
 4. Ved pengekrav som ikke er knyttet til dokument, skal debitor varsles skriftlig om at overformynderiet forvalter kravet.

Kapittel II - Plasseringsalternativene

§ 7

Midler som nevnt i § 1 kan plasseres:

 1. som innskudd i og obligasjoner eller sertifikater i norske kroner utstedt eller garantert av kredittinstitusjoner med tillatelse til å drive virksomhet i Norge
 2. i obligasjoner pålydende norske kroner eller sertifikater utstedt eller garantert av den norske stat eller Norges Bank eller norsk kommune eller fylkeskommune
 3. i obligasjoner eller sertifikater i norske kroner utstedt eller garantert av Verdensbanken
 4. som utlån med tinglyst tilfredsstillende pantesikkerhet i fast eiendom eller mot sikkerhet i adkomstdokumenter til aksje- og borettslagsleiligheter i samsvar med bestemmelsene i § 11
 5. som andeler i verdipapirfond med tillatelse til å drive virksomhet i Norge når verdipapirfondet etter sine vedtekter bare kan plassere sine midler i verdipapirer som omfattes av alternativene a-c i bestemmelsen her.

§ 8 a) Ved kjøp av livsforsikring, livrente eller føderåd for den umyndige,

gjelder vergemålsloven § 60.

 1. Ved innkjøp av fast eiendom for den umyndige, gjelder vergemålsloven § 59.
 2. I forhold til den umyndiges odelsrett eller annen løsningsrett til fast eiendom, gjelder vergemålsloven § 58.

Kapittel III - Spesielle bestemmelser til de enkelte plasseringsalternativene

§ 9

Plasseringer som nevnt i § 7 kan for hvert enkelt plasseringsalternativ ikke utgjøre mer enn 50% av midlene til en enkelt umyndig eller 50% av midlene ved felles forvaltning. Dette gjelder likevel ikke midler som er plassert ved innskudd i bank.

Etter samtykke fra fylkesmannen kan denne grensen også fravikes i forhold til reglene i § 7 d når vergen gis lån til bolig som den umyndige skal bo i.

§ 10

Plasseringer som nevnt i § 7 bokstavene a-c omfatter også obligasjoner hvor den avtalte avkastningen er knyttet til utvikling på ulike aksjeindekser og hvor det opprinnelige innbetalte beløp tilbakeholdes i sin helhet (aksjeindekserte obligasjoner). Slike obligasjoner kan maksimalt utgjøre 10 % av midlene til en enkelt umyndig, eller 10 % av midlene ved felles forvaltning.

§ 11

Umyndiges midler kan ikke plasseres i obligasjoner som er en del av den ansvarlige kapital til institusjoner som nevnt i § 7 a og c eller obligasjoner med konverteringsplikt eller konverteringsrett utstedt av de samme typer institusjoner.

§ 12

 1. Umyndiges midler kan plasseres som pantelån med tinglyst sikkerhet i bebygd fast eiendom og med sikkerhet i adkomstdokument til aksje- og borettslagsleiligheter. Lån kan også gis med pantesikkerhet i ubebygd fast eiendom, dersom lånet dessuten er garantert av kredittinstitusjon med tillatelse til å drive virksomhet i Norge.
 2. Lån må ikke gis med pant i industrielt utbygde eiendommer eller andre eiendommer som på grunn av bruk, beliggenhet eller andre forhold er særlig utsatt for verdisvingninger.
 3. Lån kan også gis med sikkerhet i andeler i pantobligasjoner utstedt av norsk finansinstitusjon.
 4. Pantsikkerheten må ligge innenfor 2/3 av eiendommens verdi etter fastsetting ved lånetakst. Denne grensen kan fravikes når vergen etter samtykke fra Fylkesmannen gis lån til bolig som den umyndige skal bo i.Taksten skal være foretatt av et medlem av en landsomfattende forening for takserere, og skal gi uttrykk for eiendommens antatte omsetningsverdi og dens lånetakst med utgangspunkt i omsetningsverdien. Lånetaksten bør ikke være eldre enn 6 måneder.
 5. Lån med pant i bygning på festet grunn må bare gis dersom festeretten ikke kan bringes til opphør så lenge panteretten består. Det må ikke foreligge slike klausuler om forhøyelse av festeavgiften at sikkerheten kan bli tvilsom.
 6. Eiendommer som en umyndig har pantesikkerhet i må være tilstrekkelig forsikret i forsikringsselskap med tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet i Norge. Låntakeren er ansvarlig for at eiendommer som nevnt, blir forsikret og forsvarlig vedlikeholdt.

For plassering som nevnt i paragrafen her skal utlånsrenten vanligvis ikke være lavere enn markedsrenten. Ved ny plassering av midler skal det, om mulig, fastsettes vilkår som gir adgang til senere regulering av utlånsrenten.

§ 13

Er vergen og overformynderiet enige, kan tegningsrettigheter som tilhører en umyndig, brukes til kjøp av nye aksjer for den umyndige, såfremt aksjene er notert på norsk børs. På samme vilkår kan midler som erverves ved salg av tegningsrettigheter, aksjer eller andeler i aksjefond, brukes til kjøp av aksjer eller andeler i aksjefond.

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 14

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 11.11.88 nr. 931 om plassering av umyndiges midler.

Forskriften § 9 trer likevel ikke i kraft før 01.01.2001.