Forskrift 26. august 2005 om endring av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26. august 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 12, § 15, § 19 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. 1 (forordning (EF) nr 998/2003 artikkel 22 og vedtak 2004/595/EF artikkel 2).

I

I forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler gjøres følgende endringer:

Forskriftens hjemmelsfelt skal lyde:
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. februar 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 12, § 15, § 19 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. 1 (direktiv 92/65/EØF, vedtak 94/273/EF, vedtak 95/1/EF, vedtak 2000/462/EF, vedtak 2000/666/EF, vedtak 2001/298/EF, vedtak 2001/383/EF, vedtak 2002/279/EF, forordning (EF) nr. 1282/2002, forordning (EF) nr. 1802/2002, forordning (EF) nr. 1398/2003, vedtak 2003/881/EF, vedtak 2005/60/EF, forordning (EF) nr. 998/2003 artikkel 22 og vedtak 2004/595/EF artikkel 2).

§ 4 første ledd skal lyde:
I tillegg til å oppfylle de spesielle vilkårene i §§ 7 til 12 skal klovdyr, fugler, bier, haredyr, ildrer, minker, rever, hunder og katter komme fra virksomheter som:

  1. er registrert og underlagt regelmessig kontroll av avsenderlandets kompetent myndighet, (1
  2. overholder avsenderlandets bestemmelser om varslingsplikt for sjukdommene som er oppført i vedlegg A og B,
  3. overholder avsenderlandets bestemmelser om bekjempelse av sjukdommene som er oppført i vedlegg A og B, (2
  4. overholder avsenderlandets bestemmelser om dyrevern, (3 og
  5. kun eksporterer dyr som ikke viser noe tegn på sjukdom.

§ 4 tredje ledd skal lyde:
Dyrene skal følges av en skriftlig erklæring fra lederen ved virksomheten om at de ved avsendelse ikke viser noe tegn på sjukdom og at vedkommendes virksomhet ikke er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner. Kravet om medfølgende erklæring gjelder likevel ikke dyr som i henhold til §§ 7 til 12 skal følges av helsesertifikat eller pass.

§ 5 første, annet og tredje ledd skal lyde:
Helsesertifikat som kreves i §§ 7 til 10 skal være utstedt på et formular utarbeidet av kompetent myndighet i avsenderlandet etter modellen vist i vedlegg C. Sertifikatet skal bestå av ett ark og være skrevet på minst ett av de offisielle språkene i mottakerlandet og ett av de offisielle språkene i avsenderlandet. Hvert sertifikat skal kun omfatte en forsendelse.

Helsesertifikatet skal være utstedt av offentlig veterinær i avsenderlandet. Alternativt kan sertifikat som gjelder bier være utstedt av annen kompetent offentlig tjenestemann. Sertifikat som gjelder fugler av papegøyefamilien og haredyr kan alternativt være utstedt av den veterinæren som har ansvaret for virksomheten og som av avsenderlandets myndigheter er gitt fullmakt til det.

Sertifikatet skal være fullstendig utfylt og supplert med de attestasjoner som kreves i §§ 7 til 10. Har mottakerlandet krav på tilleggsgarantier for noen av sjukdommene som er oppført i vedlegg B, skal det også attesteres at disse er oppfylt.

§ 11 skal lyde:
Minker (Mustela vison) og rever (Vulpes vulpes og Alopex lagopus) skal ikke komme fra, eller ha vært i kontakt med dyr fra en virksomhet hvor det har vært mistanke om, eller forekommet rabies i løpet av de siste 6 måneder. Dette gjelder likevel ikke når dyrene er underkastet et systematisk vaksinasjonsprogram.

§ 12 skal lyde:
§ 12 Vilkår for hunder, katter og ildrer
Hunder, katter og ildrer skal oppfylle kravene til identifikasjon, rabiesvaksinasjon, antistofftitrering, behandling mot flått og echinococcose og medfølgende pass som gjelder ved ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildrer mellom Norge og vedkommende EU-medlemsland. Passet, som skal følge med dyrene, skal i tillegg godtgjøre for at autorisert veterinær i løpet av de siste 24 timer før avsendelse har foretatt klinisk undersøkelse av dyret og at undersøkelsen viste at dyret er friskt og kan tåle transporten til bestemmelsesstedet.

§§ 13 og 14 oppheves.
§ 15 tredje ledd nr. 2 skal lyde:
§ 15 Karantene for dyr som er mottakelige for rabies

hunder, katter og ildrer som oppfyller vilkårene i dette kapittelet.
Vedlegg C del 3 oppheves.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.  

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov