Forskrift 5. mai 2017 om endringer i forskrift 3. juni 2016 nr. 568 om endringer i forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskriften inneholder endringer i forskrift 3. juni 2016 nr. 568 om endringer i forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 5. mai 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4, § 3-1 og § 4-1.

I

I forskrift 3. juni 2016 nr. 568 om endringer i forskrift om endringer i forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 15 første ledd annet punktum skal lyde:

Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger:

a)      navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b)     navn på byggherren

c)      navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten

d)     organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e) navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

 

II

 

II skal lyde:

Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

 

III

 

Forskriften trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no