Forskrift av 12. juni 2009 om endringer i forskrift 17. september 1993 nr. 885 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen

Endringar i forskrift om gebyr for visse overtredingar av vegtrafikklovgjevinga, slik at gebyret for manglande bruk av bilbelte, hjelm og sikring av barn i køyretøy aukar frå 750 til 1500 kroner.

Endringar i forskrift om gebyr for visse overtredingar av vegtrafikklovgjevinga, slik at gebyret for manglande bruk av bilbelte, hjelm og sikring av barn i køyretøy aukar frå 750 til 1500 kroner. Ut frå omsynet til trafikktryggleik for den enkelte, er det viktig å bruke hjelm og barnesikringsutstyr. Eit auka gebyr vil og gjelde der sjåføren ikkje overheld si plikt til å sjå til at barn under 15 år brukar bilbelte.

Foreløpig lenke:

Forskrift av 12. juni 2009 om endringer i forskrift 17. september 1993 nr. 885 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen

Til toppen