Forskrift om alkoholordningen for Svalbard

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. desember 1998

Forskriften får anvendelse på innførsel til og omsetning av alkoholholdig drikk på Svalbard med tilhørende territorialfarvann.

Forskrift om alkoholordningen for Svalbard

Forskriften får anvendelse på innførsel til og omsetning av alkoholholdig drikk på Svalbard med tilhørende territorialfarvann.


Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. desember 1998 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., jf. § 1-2 annet ledd. Endret 25 jan 1999 nr. 144, 11 des 2001 nr. 1514.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Forskriftens virkeområde

Forskriften får anvendelse på innførsel til og omsetning av alkoholholdig drikk på Svalbard med tilhørende territorialfarvann.

§ 1-2.Definisjon av alkoholholdig drikk

I denne forskrift brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1-5 får anvendelse på drikk mellom 0,70 og 2,50 volumprosent alkohol.

Med øl forstås gjæret, udestillert drikk som er laget med tørket eller ristet malt som hovedsakelig ekstraktgivende emne.

Med vin forstås drikk som er laget av druesaft ved alkoholgjæring (svakvin), herunder vin tilsatt tilvirket alkohol (sterkvin). Likt med vin regnes også drikk som er laget av frukt, bær, plantesaft eller honning ved alkoholgjæring uten tilsetting av tilvirket alkohol.

Med brennevin forstås drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding med andre produkter, og som ikke er vin. Enhver drikk som inneholder mer enn 22 volumprosent alkohol regnes som brennevin.

I tvilstilfelle kan departementet med bindende virkning avgjøre hvilke drikker som skal regnes som henholdsvis øl, vin og brennevin.

§ 1-3.Definisjon av salg, skjenking og engrossalg

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet.

Med skjenking forstås salg for drikking på stedet.

Med engrossalg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk mot vederlag til den som har bevilling for salg eller skjenking.

§ 1-4.Bevilling

Innførsel, engrossalg, salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling eller tillatelse etter denne forskrift. Bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives.

§ 1-5.Aldersgrense

Salg, skjenking eller utlevering av brennevin må ikke skje til noen som er under 20 år.

Salg, skjenking eller utlevering av annen alkoholholdig drikk må ikke skje til noen som er under 18 år.

Den som selger eller skjenker brennevin må ha fylt 20 år, og den som selger eller skjenker annen alkoholholdig drikk må ha fylt 18 år.

§ 1-6.Utøvelse av bevilling

Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i vedtaket og i denne forskrift til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte.

§ 1-7.Forbud mot salg og skjenking til berusede personer

Det er forbudt å selge eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart beruset, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart beruset.

§ 1-8.Forbud mot salg og skjenking av øl og brennevin

Salg og skjenking av øl som inneholder mer enn 7 volumprosent alkohol og brennevin som inneholder mer enn 60 volumprosent alkohol er forbudt.

§ 1-9.Kortvarig opphold

Midlertidig reisende til Svalbard har rett til ved innreise å medta alkoholholdig drikk til rimelig forbruk.

§ 1-10.Forholdet til Bergverksordningen

Innførsel av alkoholholdig drikk til Svalbard kan bare foretas etter tillatelse, jf § 29 i Bergverksordningen for Spitsbergen (Svalbard) fastsatt ved kgl. res. 7. august 1925. Selskap som går inn under Bergverksordningens § 30, kan fortsatt drive handel med ansatte, jf Bergverksordningen §§ 28 og 30.

Kapittel 2. Salg av alkoholholdig drikk

§ 2-1.Retten til salg

Salg av brennevin, vin og øl kan bare foretas på grunnlag av bevilling gitt av departementet, jf dog § 1-10 ovenfor.

Bevilling til salg omfatter rett til innførsel og engrossalg av alkohol til innehavere av skjenkebevilling samt salg til personer med alminnelig eller særskilt rett til kjøp, jf §§ 2-3 og 2-4 nedenfor.

Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Bevillingen gis inntil videre.

§ 2-2.Overskuddsutdeling

Netto-overskuddet fra salg av alkoholholdig drikk i medhold av § 2-1 overføres hvert år til representativt, folkevalgt organ eller andre egnede organer som fordeler dette til velferdsformål.

Departementet gir nærmere bestemmelser om overskuddets fastsettelse, hvilke organ som kan fordele det til velferdsformål og etter hvilke retningslinjer fordelingen til velferdsformål skal skje. Departementet fastsetter også nærmere bestemmelser om adgangen til å sette av penger for senere tildelinger til velferdsformål.

§ 2-3.Alminnelig rett til kjøp

Personer som er innført i registeret for befolkningen på Svalbard, kan kjøpe følgende månedlig kvote:

 
  • inntil 2 flasker brennevin (eller inntil 4 flasker sterkvin)

-

  • inntil 0,5 flaske sterkvin (alternativt 1 flaske annenhver måned)

-

  • inntil 24 bokser eller halvflasker øl som ikke inneholder mer enn 4,75 volumprosent alkohol.
 

Av årlig kvote kan likevel inntil 24 bokser eller halvflasker inneholde inntil 7 volumprosent alkohol.

-

  • Svakvin for rimelig forbruk.

Med en flaske forstås inntil en liter alkoholholdig drikk.

Aldersgrensebestemmelsene i § 1-5 kommer til anvendelse.

 

Endret ved forskrift 25 jan 1999 nr. 144 (med virkning fra 1 jan 1999).

§ 2-4.Særskilt rett til kjøp

Sysselmannen på Svalbard kan gi personer som bor på Svalbard eller oppholder seg der mer enn 30 dager, og som ikke har rett til kjøp etter § 2-3, tillatelse til kjøp etter samme kvoteregler. Dette gjelder likevel ikke for passasjerer og mannskap på passasjerfartøy, fiske- og fangstfartøy, forskningsfartøy og marinefartøy.

Tilreisende som kommer til Svalbard med rutegående fly og skal oppholde seg der mer enn 24 timer, kan kjøpe en månedskvote etter § 2-3 mot fremvisning og stempling av flybillett. Ved enkeltbillett fra Svalbard kan vanlig tollfri kvote kjøpes. Sysselmannen kan gi andre tilreisende tilsvarende kvoter.

For en enkelt bestemt anledning kan Sysselmannen gi tillatelse til kjøp av brennevin, sterkvin og/eller øl utover fastsatt kvote.

Departementet kan gi Sysselmannen tillatelse til å kjøpe nærmere fastsatt kvote alkoholholdig drikk til bruk for representasjonsformål.

§ 2-5.Kjøpetillatelser

Sysselmannen er ansvarlig for utstedelsen av kjøpetillatelser og kan gi nødvendige utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av kjøp etter §§ 2-3 og 2-4.

§ 2-6.Tidsinnskrenkninger for salg av brennevin, vin og øl etter § 2-1 første ledd

Salg kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Salg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften.

Kapittel 3. Skjenking av alkoholholdig drikk

§ 3-1.Skjenking av alkoholholdige drikker

Skjenking av brennevin, vin og øl kan bare foretas på grunnlag av bevilling gitt av Sysselmannen. Avgjørelser om tildeling av bevilling kan delegeres til representativt, folkevalgt organ.

Bevilling til skjenking omfatter rett til innførsel for skjenking i egen virksomhet. Kontroll med innførsel skjer etter nærmere retningslinjer gitt av Sysselmannen.

Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Bevilling kan gis for perioder inntil 2 år eller det som er valgperioden for det representative folkevalgte organ som har fått delegert myndighet etter denne bestemmelsens første ledd. Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning.

I passasjerfartøy som anløper Svalbard kan skjenking skje til personer som medfølger fartøyet når det foreligger tillatelse til dette fra fartøyets hjemland. Sysselmannen kan likevel forby skjenking når hensynet til edruelighet eller sikkerheten til sjøs tilsier dette.

§ 3-2.Omfanget av bevillingen

Bevillingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. Bevilling for brennevin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl og vin. Bevilling for vin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for øl.

Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere i sluttet selskap.

Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet.

§ 3-3.Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker

Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av vin og øl kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Bevillingsmyndigheten, jf § 3-1 første ledd, kan generelt eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.

Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning.

Skjenking av brennevin mellom kl. 03.00 og 13.00 og skjenking av øl og vin mellom kl. 03.00 og 06.00 er forbudt.

Tiden for skjenking av brennevin kan ikke fastsettes utover den tid det kan skjenkes vin og øl.

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

På overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne paragraf.

§ 3-4.Inndragning av skjenkebevillinger

En bevilling kan inndras for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid dersom vilkårene i bevillingsvedtaket ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne forskrift.

§ 3-5.Innførsel av alkoholholdig drikk til Bjørnøya og Hopen

Innførsel av alkoholholdig drikk til Bjørnøya og Hopen kan bare foretas på grunnlag av tillatelse gitt av Sysselmannen.

Tillatelse etter første ledd gir rett til kjøp av alkoholholholdig drikk fra innehavere av engrosbevilling på norsk fastland.

Kontroll med innførsel og forbruk skjer etter nærmere retningslinjer gitt av Sysselmannen.

Kapittel 4. Andre bestemmelser

§ 4-1.Reklame for alkoholholdig drikk

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,50 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.

§ 4-2.Klage

Enkeltvedtak etter kap. 3 truffet av Sysselmannen eller av representativt folkevalgt organ i henhold til delegert myndighet kan påklages til departementet.

 

Endret ved forskrift 11 des 2001 nr. 1514 (i kraft 1 jan 2002).

§ 4-3.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Dersom overtredelsen er særlig grov, er straffen bøter eller fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen legges vekt på om overtredelsen har stort omfang eller om det foreligger andre omstendigheter av særlig skjerpende art.

§ 4-4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1999.

§ 4-5.Overgangsordning

Virksomheter som ved forskriftens ikrafttredelse skjenker alkoholholdig drikk på grunnlag av bevilling, kan uten ny søknad drive denne virksomheten videre til bevillingen utløper.

Tilhørende lov