Forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. oktober 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 9, § 10, § 11, § 15 og § 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd hjemmel: Lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven). Delegeringsvedtak av 5 mai 2004 nr. 884. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXVII nr. 4 (forordning (EØF) nr. 3664/91 som endret ved forordning (EØF) nr. 351/92, forordning (EØF) nr. 1914/92, forordning (EØF) nr. 3568/92 og forordning (EØF) nr. 1791/93), nr. 5 (forordning (EØF) nr. 1238/92), nr. 6 (forordning (EØF) nr. 2009/92), nr. 7 (forordning (EF) nr. 2215/96), nr. 8 (forordning (EF) nr. 2870/2000 som endret ved forordning (EF) nr. 2091/2002), nr. 9 (forordning (EF) nr. 110/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 1334/2008, forordning (EU) nr. 164/2012, forordning (EU) nr. 1065/2013, forordning (EU) nr. 97/2014, forordning (EU) nr. 98/2014, forordning (EU) nr. 426/2014, forordning (EU) 2015/210 og tiltredelsesakt 12012J003), nr. 9a (forordning (EU) nr. 716/2013) og nr. 9b (forordning (EU) nr. 251/2014). Forskriftens § 6a er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1810, 28 feb 2011 nr. 200, 15 juni 2011 nr. 671, 12 des 2012 nr. 1285, 8 nov 2013 nr. 1305, 17 sep 2014 nr. 1294, 24 okt 2014 nr. 1358, 20 jan 2016 nr. 72, 8 feb 2016 nr. 120, 13 des 2016 nr. 1575, 20 mars 2017 nr. 351, 26 sep 2017 nr. 1570, 28 april 2018 nr. 646.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov