Forskrift om endring av bokføringsforskriften og enkelte andre forskrifter (tilpasninger til redusert oppbevaringstid etter bokføringsloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 9-14 trettende ledd og § 18-3 tolvte ledd, og lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring § 5, § 13 femte ledd, § 16.

I

I forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

 

§ 9-14-1 første og annet ledd skal lyde:

(1) Gevinst på eiendel som nevnt i skatteloven § 9-14 tredje ledd a som ikke har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde i til sammen minst åtte måneder i løpet av de tre siste årene forut for tidspunktet som nevnt i skatteloven § 9-14 første ledd første punktum, omfattes ikke av skatteplikten etter § 9-14 første ledd. Det skal likevel leveres oppgave som nevnt i § 9-14-3 første ledd.

(2) Tap på eiendel som nevnt i skatteloven § 9-14 tredje ledd a som ikke har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde i til sammen minst åtte måneder i løpet av de tre siste årene forut for tidspunktet som nevnt i skatteloven § 9-14 første ledd første punktum, gir ikke rett til fradrag etter skatteloven § 9-14 sjuende ledd.

 

§ 18-3-8 første ledd skal lyde:

(1) Skattyter har plikt til å måle kraftproduksjonen time for time i hvert kraftverk. Produksjonsdataene må lagres på elektronisk lesbart medium og oppbevares i sju år etter inntektsårets utgang.

 

II

I forskrift 1.12.2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 3-1 første ledd nr. 8 skal lyde:

8. Spesifikasjon av merverdiavgift. Grunnlaget for inngående og utgående merverdiavgift fordelt på de forskjellige avgiftssatsene spesifisert pr. termin. Spesifikasjonen skal vise beløp pr. konto og totalt. Spesifikasjonen skal også vise avgiftsfri omsetning og uttak, omsetning som omfattes av reglene om omvendt avgiftsplikt, samt omsetning og uttak som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3. For utgående merverdiavgift skal avgiftsgrunnlaget også kunne spesifiseres pr. transaksjon. Spesifikasjonen skal dessuten vise eventuelle forskjeller mellom beregnet grunnlag i henhold til kontospesifikasjonen og innberettet avgiftsgrunnlag, spesifisert pr. transaksjon for hver avgiftssats

 

§ 3-1 første ledd nr. 9 skal lyde:

Spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser. Lønnsopplysningspliktige ytelser spesifisert pr. periode etter kontoene i regnskapssystemet. Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser skal dessuten kunne gjengis samlet, pr. avgiftssats og kommune.

 

§ 5-1-2 annet ledd tredje punktum skal lyde:

Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant etter merverdiavgiftsloven § 2-1 sjette ledd, skal også representantens navn og adresse fremgå av salgsdokumentet. 

 

§ 5-2-8 annet ledd skal lyde:

Departementet kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak tillate at det utstedes salgsdokument inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert, jf. § 5-2-6.

 

§ 5-6 annet ledd første punktum skal lyde:

Dersom skattekortet ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og opplysninger som skal fremgå av skattekortet ikke på annen måte er kommet til arbeidsgiverens kunnskap, skal arbeidsgivers dokumentasjon vise navn og nummer på den kommunen hvor mottakeren av ytelsen (motparten) oppgir at vedkommende var bosatt 1. november i året før trekkåret.

 

§ 7-2 fjerde ledd skal lyde:

Det skal foreligge en fortegnelse over regnskapsmateriale som er sikkerhetskopiert, hvor ofte sikkerhetskopiering gjennomføres og hvor originalen og sikkerhetskopien oppbevares. Fortegnelsen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

 

§ 7-3 tredje ledd skal lyde:

Dokumentasjon som nevnt i § 5-15 skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

 

§ 7-3 nytt fjerde ledd skal lyde:

Dokumentasjon av kjøp av kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 (2) pkt. b, skal oppbevares i ti år etter regnskapsårets slutt.

 

§ 7-6 fjerde ledd skal lyde:

Det skal foreligge en beskrivelse av regnskapssystemets funksjonalitet for lukking av regnskapsperioder, herunder hvordan lukkingen gir betryggende sikring mot endring eller sletting av bokførte opplysninger. Beskrivelsen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

 

§ 8-1-5 første ledd skal lyde:

Prosjektregnskap som nevnt i § 8-1-4 eller bokførte opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide slike prosjektregnskap skal oppbevares i 10 år. Det samme gjelder dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i prosjektregnskapet, samt byggekontrakter med anbud/kalkyler, tegninger, kontrakter med underentreprenører, timelister og ordrelister. I tillegg skal opprinnelige timelister på papir oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt, eventuelt skannet for elektronisk oppbevaring, selv om timelistene er overført til andre media for oppbevaring i hele 10-årsperioden. Oppbevaringsplikten etter annet punktum gjelder ikke dersom følgende vilkår er oppfylt:

  1. den bokføringspliktige har revisjonsplikt, jf. revisorloven § 2-1 annet og tredje ledd,
  2. det er ikke tatt forbehold i revisjonsberetning for foregående regnskapsår om at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, jf. revisorloven § 5-6 sjette ledd, eller med hensyn til om ledelsen har sørget for en ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, jf. revisorloven § 5-6 fjerde ledd nr. 3, og
  3. den bokføringspliktige etter 8-1-1 har ikke mottatt bokføringspålegg i medhold av ligningsloven, merverdiavgiftsloven eller skattebetalingsloven i løpet av de foregående 18 måneder for brudd på forskriften § 3-1 første ledd nr. 9, § 5-6 eller § 8-1-2.

 

§ 8-2-3 skal lyde:

§ 8-2-3 Oppbevaring

Dokumentasjon som nevnt i § 8-2-2 skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

 

§ 8-6-5 skal lyde:

§ 8-6-5 Oppbevaring

Benyttes kalkyle som grunnlag ved fordelingen av bruttopensjonsprisen, skal kalkylen oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. Det samme gjelder for kalkyle over frokostverdien.

 

Overskriften til delkapittel 8-8 skal lyde:

Delkapittel 8-8. Utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, eller foretak som driver midlertidig virksomhet på land

 

§ 8-8-1 skal lyde:

Dette delkapittelet gjelder for bokføringspliktige som nevnt i bokføringsloven § 2, jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13, som utøver eller deltar i virksomhet som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven, med unntak av skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 3 og § 5. Videre gjelder den bokføringspliktige som nevnt i bokføringsloven § 2, jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13, som ikke har varig tilknytning til riket.

 

§ 8-8-3 skal lyde:

Bokføringspliktige som har påtatt seg oppdrag som for oppdragsgiveren er rapporteringspliktig i henhold til ligningsloven § 5-6, skal kunne spesifisere inntekter og direkte kostnader for hver kontrakt. Det må være mulig å kontrollere at all inntekt vedrørende slik virksomhet er tatt med i regnskapet.

 

§ 8-10-7 skal lyde:

§ 8-10-7 Oppbevaring

Spesifikasjon av kjøp og salg som nevnt i § 8-10-2 skal oppbevares i fem år etter at siste gjenstand som inngår i spesifikasjonen er solgt. Dokumentasjon som nevnt i § 8-10-5 og § 8-10-6 skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

 

§ 8-11-3 skal lyde:

§ 8-11-3 Oppbevaring

Dokumentasjon av inntakskost, jf. § 8-11-2 skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

 

Ny § 8-13-4 skal lyde:

§ 8-13-4. Oppbevaring

Banker og finansieringsforetak skal oppbevare spesifikasjoner som nevnt i 8-13-3 samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner i ti år etter regnskapsårets slutt.

 

III

Endringene under I § 9-14-1 trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015

Endringene under I § 18-3-8 trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2015.

Endringene under II trer ikraft 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. januar 2014 nr. 56 om overgangsregler til lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven.