Historisk arkiv

Forenkling for regnskapspliktige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale i bokføringsforskriften. Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem år.

- En reduksjon i kravene til oppbevaringstid for regnskapspliktige er en viktig forenkling for næringslivet, sier finansminister Siv Jensen.- Dette er et svært viktig tiltak, og en etterlengtet forenkling, spesielt for de små bedriftene. Et av de viktigste målene for denne regjeringen er å skape en enklere hverdag for bedrifter og folk flest. Denne regelendringen bidrar i stor grad til nettopp det, sier næringsminister Monica Mæland.

Tilsvarende endringer er fastsatt i forskrifter til skatte- og avgiftslovgivningen. Departementet har samtidig opphevet overgangsreglene som ble fastsatt samtidig med at endringene i reglene i bokføringsloven om oppbevaringstid trådte i kraft 1. februar i år.

Krav om oppbevaring i minst 10 år av dokumentasjon av langsiktige tilvirkningskontrakter videreføres. Fristen regnes fra avsluttede regnskapsår. Krav om oppbevaring i minst 10 år av bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner, videreføres. De generelle kravene om oppbevaring i minst 15 år for bokføringspliktige som driver virksomhet med petroleumsutvinning eller rørledningstransport, samt om oppbevaring i minst 10 år for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, videreføres også. Hva angår merverdiavgift og justering av inngående avgift, vil det fortsatt være et krav om at kjøpsdokumentasjon av kapitalvaren fast eiendom oppbevares i ti år etter regnskapsårets slutt.

Endringene trer i kraft 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskriften om overgangsregler.

Departementet har gitt Skattedirektoratet i oppdrag å følge opp de foreslåtte endringene med nødvendige tilpasninger i merverdiavgiftsforskriften og skattebetalingsforskriften, med sikte på samtidig ikrafttredelse.

Les forskriften her