Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2015 med hjemmel i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 2.

I

Ny § 2-4 med overskrift skal lyde:

Fritak ved omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet
Ved påberopelse av fritak etter Stortingets ved § 2 første ledd bokstav k, skal det oppgis etter hvilken bestemmelse omorganiseringen er eller kunne ha vært gjennomført med skattemessig kontinuitet, hvilke virksomheter som har tatt del i omorganiseringen, samt når omorganiseringen har funnet sted. Det skal dokumenteres (f.eks. i form av revisorerklæring og dokumentasjon fra foretaksregisteret) at opplysningene som nevnt i første punktum er korrekte.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2016.