Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2019 nr. 1989 til referanseverdiloven

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2021 med hjemmel i lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av finansielle referanseverdier § 1 annet ledd første punktum og fjerde ledd.

I

I forskrift 18. desember 2019 nr. 1989 til referanseverdiloven skal ny § 1b lyde slik:

§ 1b. Gjennomføring av forordning (EU) 2021/168 artikkel 1
         EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2021/168 artikkel 1 (om endring av forordning (EU) 2016/1011 for så vidt gjelder unntaket for visse spotvalutareferanseverdier fra tredjeland og utvelgelse av erstatning for visse referanseverdier som opphører, og endring av forordning (EU) nr. 648/2012) artikkel 1 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Forordningen gjør endringer i forordning (EU) 2016/1011 som er gjennomført i referanseverdiloven § 1 første ledd.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2022.