Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 19. januar 2021 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-13 tredje ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 18-8-3 skal lyde:

Rentesatsen etter skatteloven § 18-3 tredje ledd b settes til renten etter § 18-8-1, korrigert til renten etter skatt. Renten etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til renten etter § 18-8-1 tillagt 2 prosentpoeng, korrigert til renten etter skatt. Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd a settes til renten etter § 18-8-1, korrigert til renten etter skatt.

II

Endringen under I trer i kraft straks.