Forskrift om endring av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. juli 2006, med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v. (matloven) § 12, § 15 og § 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 2004/68/EF og vedtak 1979/542/EØF).

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov