Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven (verdipapirfondforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 8. januar 2013 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 8-3 fjerde ledd og § 12-4 fjerde ledd.

I

I forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven (verdipapirfondforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 13-7 skal lyde:

"EØS-avtalen vedlegg IX nr. 30 c (kommisjonsforordning (EU) nr. 583/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til nøkkelopplysninger og de vilkår som skal oppfylles når nøkkelinformasjonen eller prospektet fremlegges i et annet varig medium enn papir, eller på nettsted) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig."

§ 13-8 skal lyde:

"EØS-avtalen vedlegg IX nr. 30 d (kommisjonsforordning (EU) nr. 584/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til formen og innholdet i standardmodellen for melding og bekreftelsen om investeringsforetaket, anvendelse av elektronisk kommunikasjon mellom vedkommende myndigheter i forbindelse med melding, og fremgangsmåter for kontroller og undersøkelser på stedet samt utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig."

II

Endringene trer i kraft straks.

Til toppen