Forskrift om endring av forskrift om endring i utlendingsforskriften (gebyrendring)

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 23. desember 2011 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 89, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

  

                                    I

 

I forskrift 15. desember 2011 om endring av forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

I skal lyde:

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) skal § 17-10 første ledd lyde:

For behandling av søknad om oppholdstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse, betales et gebyr på 2 500 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved søknad om eller fornyelse av gruppetillatelse, jf. § 6-7 og § 6-15, betales et gebyr på 1 100 kr pr. arbeidstaker. Ved førstegangs søknad om oppholdstillatelse til familiemedlem etter bestemmelsene i lovens kapittel 6, eller søknad om fornyelse av slik tillatelse som er fremsatt etter at tillatelsen er utløpt, betales et gebyr på 3 750 kr. Ved søknad om fornyelse av tillatelse til familiemedlem betales et gebyr på 1 100 kr. Ved søknad om permanent oppholdstillatelse betales et gebyr på 1 900 kr.

 

                                    II

 

Endringene trer i kraft straks.

 

 

 

Til toppen