Forskrift om endring av forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 24. mai 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 8, § 11, § 14, § 15, § 16, § 23, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 2.2 nr. 33 og del 4.2 nr. 85 (forordning (EU) 2015/262).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov