Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. april 2010 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 3, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 19, § 23 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93. Tilføyd hjemmel: Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 10 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 2.2 nr. 33 og del 4.2 nr. 85 (forordning (EF) nr. 504/2008, som endret ved forordning (EU) nr. 519/2013). Endringer: Endret ved forskrifter 16 juni 2010 nr. 838, 3 sep 2010 nr. 1254, 7 aug 2013 nr. 954, 17 sep 2014 nr. 1294, 19 okt 2016 nr. 1217.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov