Forskrift om endring av produksjonsområdeforskriften

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. februar 2019 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10 og § 26 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

I

I forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret gjøres følgende endringer:

§12 fjerde ledd skal lyde:

Dokumentasjon av oppfylling av vilkårene etter denne bestemmelsens første og andre ledd sendes på fastsatt skjema til Mattilsynet innen 1. mars i oddetallsår, likevel slik at i 2019 skal dokumentasjonen sendes innen 5. april 2019.

§12 siste ledd oppheves.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.