Forskrift om endring i forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 12. februar 2021 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-1 og § 10-1.

I

§ 1-1 første ledd nr. 4 skal lyde:

4. morselskap som nevnt i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 17-6 annet ledd bokstav a og b som eier foretak som nevnt i punkt 1, 2 eller 3,

§ 3-1 første punktum skal lyde:

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskap kan, i mottakende og avgivende foretak, regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

II

Endringene under I trer i kraft straks.