Forskrift om endring i forskrift 16. mars 2007 nr. 277 om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark

Fastsatt ved kgl.res. 12. april 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven) § 47 og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 33d og § 55b. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen