Forskrift om endring i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften)

Fastsatt ved kgl.res. 29. april 2022 med hjemmel i lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) § 69 og lov 20. april 2018 nr. 8 om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) § 16a. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no