Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven

Fastsatt av Finansdepartementet 1. september 2015 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner § 4 og lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 1-5, § 3-3 og § 3-4.

I

I forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven gjøres følgende endringer:

Ny § 11-1 skal lyde:

§ 11-1. Virksomhetsrapportering

            Forvaltningsselskap med tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning etter verdipapirfondloven § 2-1, samt forvaltningsselskap som driver slik virksomhet gjennom filial i Norge i medhold av verdipapirfondloven § 3-3 eller § 3-4, skal sende inn halvårsoppgave til Finanstilsynet.

 

Ny § 11-2 skal lyde:

§ 11-2. Verdipapirfondsrapportering

            Forvaltningsselskap som forvalter norskregistrerte verdipapirfond skal sende inn kvartalsoppgave for verdipapirfond til Finanstilsynet.

 

II

Endringene trer i kraft 1. oktober 2015.