Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet

Fastsatt av Finansdepartementet 5. desember 2019 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 14-10 fjerde ledd.

                                                                       I

I forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet skal § 53 nytt tredje ledd lyde:

I beregningen av tap ved mislighold (LGD) for pantelån i henhold til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 artikkel 192 nr. 4, skal LGD ikke settes lavere enn 30 prosent av verdien av lånet.

                                                                       II

Forskriften trer i kraft 31. desember 2019.