Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 2. april 2020 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter §§ 3, 5, 6 og 10.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

I § 2 første ledd skal nytt annet punktum lyde:

Forskriften gjelder også større bedrifter.

 

Ny § 3 a skal lyde:

§ 3 a Større bedrifter

Garantiordningen gjelder også lån til større bedrifter som på grunn av Covid-19-utbruddet står overfor en akutt likviditetsmangel. Med større bedrifter menes virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som ikke oppfyller vilkårene i § 3.

§ 5 nytt fjerde skal lyde:

Bedrifter som nevnt i § 3 a skal i tillegg til vilkårene i første ledd også anses for å være i økonomiske vanskeligheter dersom foretaket i begge de to foregående årene har hatt:

  1. en bokført gjeld som utgjør 7,5 ganger eller mer av den bokførte egenkapitalen, og
  2. en EBITDA-rentedekningsgrad som er lavere enn 1.

§ 12 nytt tredje ledd skal lyde:

For bedrifter som nevnt i § 3 a, gjelder ikke det maksimale lånebeløpet nevnt i loven § 5 første ledd bokstav b, men i stedet en grense på 150 millioner kroner. For de samme bedriftene skal en likviditetsplan som nevnt i loven § 5 annet ledd første punktum, omfatte bedriftens likviditetsbehov de neste 12 måneder. Finansforetaket kan i tilfelle innvilge et lån som ikke utgjør mer enn det laveste av behovet etter likviditetsplanen og grensen på 150 millioner kroner.

§ 12 tredje ledd blir nytt fjerde ledd og skal lyde:

Maksimale lånebeløp etter loven § 5 første ledd bokstav a og b og paragrafen her skal beregnes på konsolidert nivå.

§ 16 annet og tredje ledd skal lyde:

For låntakere som nevnt i § 3, skal den årlige garantiprovisjonen utgjøre følgende prosentandel av den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen:

  1. 0,25 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år,
  2. 0,50 prosent dersom lånet innvilges med løpetid lengre enn 1 år, og
  3. 0,50 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år med opsjon for forlengelse til inntil tre år.

For låntakere som nevnt i § 3 a, skal den årlige garantiprovisjonen utgjøre følgende prosentandel av den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen:

  1. 0,50 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år,
  2. 1,00 prosent dersom lånet innvilges med løpetid lengre enn 1 år, og
  3. 1,00 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år med opsjon for forlengelse til inntil tre år.

§ 16 fjerde ledd oppheves. Femte ledd blir nytt fjerde ledd.

II

Forskriften trer i kraft straks.