Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 8. oktober 2021 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter § 5.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

§ 15 første ledd annet punktum skal lyde:

Lån som innvilges med en kortere løpetid enn seks år, kan uten hinder av loven § 5 fjerde ledd og forskriften § 2 annet ledd forlenges inntil maksimalt seks år, inkludert opprinnelig avtalt løpetid.

II

Forskriften trer i kraft straks.