Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2020 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter §§ 6, 7 og 10.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

§ 16 første ledd nytt tredje og fjerde punktum skal lyde:

De etterfølgende innbetalingene skal skje på årsdato for første utbetaling av lånet, med mindre GIEK fastsetter noe annet. Garantiprovisjon skal beregnes på grunnlag av utestående garantert lånebeløp på innbetalingstidspunktet for garantiprovisjonen.

§ 16 annet ledd skal lyde:

For låntakere som nevnt i § 3, skal den årlige garantiprovisjonen utgjøre følgende prosentandel av den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen, beregnet fra dato for første utbetaling av lånet:

  1. 0,25 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år,
  2. 0,50 prosent dersom lånet innvilges med løpetid lengre enn 1 år, og
  3. 0,50 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år med opsjon for forlengelse til inntil tre år.

§ 16 tredje ledd skal lyde:

For låntakere som nevnt i § 3a, skal den årlige garantiprovisjonen utgjøre følgende prosentandel av den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen, beregnet fra dato for første utbetaling av lånet:

  1. 0,50 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år,
  2. 1,00 prosent dersom lånet innvilges med løpetid lengre enn 1 år, og
  3. 1,00 prosent dersom lånet innvilges med løpetid inntil 1 år med opsjon for forlengelse til inntil tre år.

§ 17 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Ved etterfølgende innbetalinger av garantiavgift for lån som har lengre løpetid enn 1 år, gjelder § 16 første ledd tredje og fjerde punktum tilsvarende.

§ 17 annet ledd skal lyde:

Garantiavgiften skal utgjøre 0,1 prosent av den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen, beregnet fra dato for første utbetaling av lånet.

§ 20 b første punktum skal lyde:

GIEK kan på anmodning fra finansforetak gjøre unntak fra forskriften § 15 første ledd første og tredje punktum, hvis finansforetaket før garantitidens utløp finner grunn til å iverksette tapsreduserende tiltak overfor låntaker og forlengelse av garantitiden anses å være i statens interesse, herunder at statens økonomiske tap antas å bli lavere enn ved utbetaling etter § 21.

§ 24 skal lyde:

GIEK skal sørge for at hvert innrapporterte lån etter §§ 20 og 23 blir registrert i Registeret for offentlig støtte senest 12 måneder etter innvilgelse. Registrering skal foregå på den måten som Brønnøysundregistrene krever.

II

Forskriften trer i kraft straks.