Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 26. mai 2020 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter § 2.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

§ 2 annet ledd skal lyde:

Garantien gjelder for lån innvilget av finansforetak innen utgangen av 31. desember 2020.

II

Forskriften trer i kraft straks.