Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 12. november 2020 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter §§ 2, 6, 10.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

§ 2 annet ledd skal lyde:

Garantien gjelder for lån innvilget av finansforetak innen utgangen av 30. juni 2021.

§ 15 skal lyde:

Garanterte lån kan uten hinder av loven § 5 første ledd bokstav d ha en løpetid på maksimalt seks år fra utbetaling. Lån som innvilges med en kortere løpetid enn seks år, kan uten hinder av loven § 5 fjerde ledd forlenges inntil maksimalt seks år, inkludert opprinnelig avtalt løpetid. Garantien gjelder fra lånet blir utbetalt og gjennom hele lånets løpetid, maksimalt seks år.

For lån opprinnelig innvilget med en maksimal løpetid på inntil tre år, skal det ved forlengelse av løpetid etter første ledd særskilt avtales innkreving av garantiprovisjon etter § 16 fjerde ledd.

§ 16 nytt fjerde ledd skal lyde:

Den årlige garantiprovisjonen for fjerde til sjette år av lånets løpetid skal utgjøre følgende prosentandel for den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen:

a) 1 prosent per år for låntakere som nevnt i § 3, og

b) 2 prosent per år for låntakere som nevnt i § 3 a.

II

Forskriften trer i kraft straks.