Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven

Fastsatt av Finansdepartementet 1. september 2015 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner § 4, lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-12 og § 16-1 og lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven gjøres følgende endringer:

§ 9-29 skal lyde:

§ 9-29. Medlemmer

  Følgende skal være medlem i Verdipapirforetakenes sikringsfond:
(a)  verdipapirforetak med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 9-1 til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 7,
  b)  forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse etter lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 2-1 annet ledd, jf. første ledd, til å yte investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4,
  (c)  forvaltere av alternative investeringsfond med tillatelse etter lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2 tredje og fjerde ledd, jf. sjette ledd.

Overskriften til kapittel 14 skal lyde:

Kapittel 14. Virksomhetsrapportering

§ 14-1 skal lyde:

§ 14-1. Virksomhetsrapportering

         Verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester etter verdipapirhandelloven § 9-1, samt foretak som driver slik virksomhet gjennom filial i Norge i medhold av verdipapirhandelloven § 9-24 eller § 9-25, skal sende inn halvårsoppgave til Finanstilsynet.

§ 14-2 og § 14-3 oppheves.

II

Endringene trer i kraft 1. oktober 2015.