Forskrift om endring i forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 21-7 tredje ledd.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 160 (direktiv 2001/24/EF).

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) gjøres følgende endringer:

I

Nytt kapittel 21a skal lyde:

Kapittel 21a. Lovvalg ved reorganisering eller avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak

§ 21a-1 Virkeområde

Dette kapittelet gjelder for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak som omsetter finansielle instrumenter for egen regning eller gir fulltegningsgarantier ved emisjon og tilbud om kjøp av finansielle instrumenter (kredittinstitusjoner).

Hvis det iverksettes krisetiltak etter regler som gjennomfører direktiv 2014/59/EU gjelder kapittelet også for holdingforetak eller annet morselskap i finanskonsern som omfatter bank, kredittforetak og verdipapirforetak som nevnt i første ledd, og som ikke er forsikringskonsern.

§ 21a-2 Definisjoner

I dette kapittelet menes med:

a) reorganiseringstiltak: tiltak fattet av offentlig myndighet med formål å bevare eller sikre soliditeten til en kredittinstitusjon eller verdipapirforetak når vedtaket får eller kan få virkning for eksisterende rettigheter for andre enn foretaket selv.

b) avviklingstiltak: felles prosedyrer for frivillig og tvungen avvikling av en kredittinstitusjon som innledes og overvåkes av forvaltnings- eller rettsmyndighetene i en medlemsstat med formål å realisere eiendeler under tilsyn av disse myndighetene, også når disse felles prosedyrene avsluttes ved akkord eller andre tilsvarende tiltak.

§ 21a-3 Lovvalg ved reorganiseringstiltak

Bare forvaltningsmyndighetene eller rettsmyndighetene i hjemstaten skal ha myndighet til å treffe vedtak om ett eller flere reorganiseringstiltak i en kredittinstitusjon, herunder i filialer etablert i andre medlemsstater.

Reorganiseringstiltakene skal anvendes i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer i hjemstaten, med mindre annet er fastsatt i dette kapittelet.

Reorganiseringstiltak skal få virkning i hele EØS-området fra det tidspunkt de får virkning i medlemsstaten der de er vedtatt.

§ 21a-4 Lovvalg ved avviklingstiltak

En kredittinstitusjon skal avvikles i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer i hjemstaten, med mindre annet er fastsatt i dette kapittelet.

Lovgivningen i hjemstaten skal særlig legges til grunn for:

 1. hvilke eiendeler som inngår i boet, og hvordan eiendeler som er ervervet av kredittinstitusjonen etter at vedtak om avvikling er fattet, skal behandles,
 2. kredittinstitusjonens og avviklingsstyrets respektive fullmakter,
 3. vilkårene for å kreve motregning,
 4. virkningene av avviklingstiltak for løpende avtaler der kredittinstitusjonen er part,
 5. virkningene av avviklingstiltak for individuelle søksmål anlagt av kreditorer, med unntak for pågående rettssaker som omtalt i § 21a-15,
 6. hvilke fordringer som skal anmeldes i boet, og behandlingen av fordringer som er oppstått etter vedtak om avvikling er fattet,
 7. reglene for fordringers anmeldelse, kontroll og godkjenning,
 8. reglene for fordeling av provenyet etter realisering av eiendeler, fordringens prioritet og rettighetene til kreditorer som i henhold til en tinglig rett eller ved motregning har fått delvis dekning etter at vedtak om avvikling er fattet,
 9. vilkårene for og virkninger av avslutningen av avviklingstiltak, særlig ved akkord,
 10. kreditorenes rettigheter etter avslutningen av avviklingstiltak,
 11. hvem som skal bære kostnadene og utgiftene ved avviklingstiltak,
 12. reglene for ugyldighet, omstøtelse eller manglende tvangskraft for rettshandler som er til skade for alle kreditorer.

§ 21a-5 Virkninger for visse avtaler og rettigheter

Virkningene av reorganiserings- eller avviklingstiltak for

a) arbeidsavtaler og arbeidsforhold skal utelukkende reguleres av den medlemsstats lovgivning som gjelder for arbeidsavtalen,

b) en avtale som gir bruksrett eller rett til å erverve fast eiendom, skal utelukkende reguleres av lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium den faste eiendommen befinner seg. Denne lovgivningen avgjør om en eiendel er løsøre eller fast eiendom,

c) rettigheter med hensyn til fast eiendom, et skip eller et luftfartøy som er registreringspliktig i et offentlig register, skal utelukkende reguleres av lovgivningen i den medlemsstat under hvis myndighet registeret føres.

§ 21a-6 Tredjemanns tinglige rettigheter

Reorganiserings- eller avviklingstiltak skal ikke påvirke fordringshaveres eller tredjemanns tinglige rettigheter til materielle eller immaterielle eiendeler, løsøre eller fast eiendom - både bestemte eiendeler og løsørekomplekser - som tilhører kredittinstitusjonen, og som på tidspunktet for vedtaket befinner seg på en annen medlemsstats territorium.

Rettighetene nevnt i første ledd er særlig

 1. retten til å realisere eller få realisert eiendelen og få dekning fra provenyet eller avkastningen av eiendelen, særlig med grunnlag i håndpant eller underpant,
 2. eneretten til å inndrive en fordring, særlig ved pant i fordringen eller overdragelse av fordringen til sikkerhet,
 3. retten til å kreve eiendelen tilbake og/eller kreve tilbakebetaling fra enhver som er i besittelse av den eller benytter den mot rettighetshavers vilje,
 4. den tinglige rett til avkastningen av eiendelen

Rett til å oppnå en tinglig rettighet etter første ledd, som er innført i et offentlig register, med tvangskraft overfor tredjemann, skal likestilles med en tinglig rett.

Første ledd er ikke til hinder for søksmål om ugyldighet, omstøtelse eller manglende tvangskraft som er til skade for kreditorfellesskapet.

§ 21a-7 Eiendomsforbehold

Reorganiseringstiltak eller avviklingstiltak overfor en kredittinstitusjon som kjøper en eiendel, berører ikke selgers rettigheter når de bygger på eiendomsforbehold når eiendelen på tidspunktet for vedtaket befinner seg på en annen medlemsstats territorium.

Reorganiserings- eller avviklingstiltak overfor en kredittinstitusjon som selger en eiendel skal, etter at denne er levert, ikke danne grunnlag for heving eller annullering av salget, og skal ikke være til hinder for at kjøperen overtar eiendomsretten til den solgte eiendelen når eiendelen på tidspunktet for vedtaket befinner seg på en annen medlemsstats territorium.

Første og annet ledd er ikke til hinder for søksmål om ugyldighet, omstøtelse eller manglende tvangskraft som er til skade for kreditorfellesskapet.

§ 21a-8 Motregning

Reorganiserings- eller avviklingstiltak overfor en kredittinstitusjon berører ikke kreditors rett til å motregne sine fordringer når lovgivningen som gjelder for kredittinstitusjonens fordringer tillater slik motregning.

Første ledd er ikke til hinder for søksmål om ugyldighet, omstøtelse eller manglende tvangskraft som er til skade for kreditorfellesskapet.

§ 21a-9 Loven på stedet

Håndheving av eiendomsretten til instrumenter eller andre rettigheter til slike instrumenter hvis eksistens eller omsettelighet forutsetter innføring i et register, på en konto eller i en verdipapirsentral som administreres eller befinner seg i en medlemsstat, skal reguleres av lovgivningen i den medlemsstat der dette registeret, kontoen eller verdipapirsentralen administreres eller befinner seg.

§ 21a-10 Avregningsavtaler

Med forbehold for finansforetaksloven §§ 20-5 femte ledd, 20-6 sjette ledd, 20-34, 20-36 skal avregningsavtaler utelukkende reguleres av lovgivningen som gjelder for slike avtaler.

§ 21a-11 Gjenkjøpsavtaler

Med forbehold for § 21a-9 og finansforetaksloven §§ 20-5 femte ledd, 20-6 sjette ledd, 20-34 og 20-36 skal gjenkjøpsavtaler utelukkende reguleres av lovgivningen som gjelder for slike avtaler.

§ 21a-12 Regulerte markeder

Med forbehold for § 21a-9 skal transaksjoner som foretas innenfor rammen av et regulert marked, utelukkende reguleres av lovgivningen som gjelder for slike transaksjoner.

§ 21a-13 Skadelige rettshandler

§ 21 a-4 får ikke anvendelse på reglene om ugyldighet, omstøtelse eller manglende tvangskraft for rettshandler som er til skade for kreditorene sett under ett, når den som får fordel av rettshandlene fremlegger bevis for at

 • rettshandelen hører inn under lovgivningen i en annen medlemsstat enn hjemstaten, og
 • denne lovgivningen ikke gir noen mulighet for å angripe den aktuelle rettshandelen.

Når reorganiseringstiltak som er vedtatt av en rettsmyndighet omfatter regler for ugyldighet, omstøtelse eller manglende tvangskraft for rettshandler som er til skade for kreditorene sett under ett, og som er inngått før tiltaket er vedtatt, gjelder § 21a-3 annet ledd ikke i tilfeller som nevnt i første ledd.

§ 21a-14 Vern av tredjemann

Når en kredittinstitusjon, ved en rettshandel inngått etter vedtakelsen av et reorganiserings- eller avviklingstiltak, mot vederlag avhender

 • fast eiendom,
 • et skip eller et luftfartøy som er registreringspliktig i et offentlig register, eller
 • instrumenter eller rettigheter til slike instrumenter hvis eksistens eller omsettelighet forutsetter innføring i et register, på en konto eller i en verdipapirsentral som administreres eller befinner seg i en medlemsstat,

reguleres gyldigheten av denne rettshandelen av lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium den faste eiendommen befinner seg, eller under hvis myndighet registeret, kontoen eller verdipapirsentralen administreres.

§ 21a-15 Pågående rettssaker

Virkningene av reorganiserings- eller avviklingstiltak for en pågående rettssak om en eiendel eller en rettighet som kredittinstitusjonen ikke lenger råder over, skal utelukkende reguleres av lovgivningen i den medlemsstat der rettssaken pågår.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.