Forskrift om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra ...

Forskrift om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 12. mars 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 3.2 nr. 39 (vedtak 2007/598/EF), del 4.1 nr. 9 (beslutning 2012/112/EU) og del 8.1 nr. 15 (beslutning 2012/112/EU).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov