Forskrift om endring i forskrift om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet

Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdeloven) § 24-5 tredje ledd.

I

I forskrift 27. november 2003 nr. 1398 om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet gjøres følgende endring:

§ 4 annet ledd skal lyde:

Første ledd gjelder ikke for de deler av statsforvaltningen som er omtalt i § 1 andre ledd b. Disse deler av statsforvaltningen skal levere opplysninger om beregnet arbeidsgiveravgift etter § 2 til skattekontoret, etter de ordinære regler for opplysningsplikt om arbeidsgiveravgift.

II

Endringen under I trer i kraft 1. november 2020.

 

Tilhørende lov