Forskrift om endring i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 4. desember 2019 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 144.

Se forskriften på lovdata.no