Forskrift om endring i forskrift om såvarer

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 13. september 1999 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 8, § 9 første ledd, § 10 annet ledd, § 12, § 33 første ledd jf. § 36 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. III (direktiv 66/401/EØF (endret ved direktiv 2007/72/EF), direktiv 66/402/EØF, direktiv 2006/55/EF, direktiv 75/502/EØF, direktiv 86/109/EØF, direktiv 87/309/EØF, direktiv 2002/53/EF, direktiv 2002/54/EF, direktiv 2002/55/EF, direktiv 2002/57/EF, direktiv 2002/68/EF, direktiv 2003/45/EF, direktiv 2003/61/EF, direktiv 2004/55/EF, direktiv 2004/117/EF, vedtak 2004/842/EF, forordning (EF) nr. 217/2006, direktiv 2006/124/EF, vedtak 2007/66/EF, direktiv 2007/72/EF, direktiv 2008/62/EF, direktiv 2008/83/EF, direktiv 2008/124/EF, vedtak 2008/462/EF, direktiv 2009/74/EF, direktiv 2009/145/EF, vedtak 2010/468/EU (endret ved vedtak 2011/43/EU), vedtak 2010/680/EU, vedtak 2010/667/EU, beslutning 2011/180/EU, beslutning 2013/404/EU, direktiv 2012/37/EU, direktiv 2013/45/EU, direktiv 2012/1/EU, direktiv 2010/60/EU, beslutning 2009/109/EF (endret ved beslutning 2014/362/EF).Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2002 nr. 1787, 20 nov 2003 nr. 1378, 9 jan 2004 nr. 137, 26 mai 2004 nr. 788, 1 nov 2004 nr. 1412, 16 juni 2005 nr. 593, 15 mars 2006 nr. 308, 21 des 2006 nr. 1569, 6 juli 2007 nr. 951, 2 okt 2007 nr. 1105, 24 juni 2008 nr. 644, 4 nov 2008 nr. 1191, 6 april 2009 nr. 397, 23 juni 2009 nr. 829, 19 feb 2010 nr. 292, 30 april 2010 nr. 635, 10 juni 2010 nr. 794, 31 mai 2011 nr. 567, 11 juli 2011 nr. 771, 16 mai 2013 nr. 529, 4 juli 2013 nr. 865, 6 mars 2014 nr. 253, 25 mars 2014 nr. 344, 22 sep 2014 nr. 1223, 5 jan 2015 nr. 6.Rettelser: 16.03.2004 (§ 24 annet ledd, § 3 litra n), 30.03.2005 (vedlegg tilføyd), 01.01.2014 (EØS-henvisningsfeltet), 08.04.2014 (EØS-henvisningsfeltet), 18.03.2015 (EØS-henvisningsfeltet).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov