Forskrift om endring i forskrift om såvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. juni 2020 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 8, § 9, § 10 og § 12, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. III (direktiv 2005/55/EF endret ved direktiv (EU) 2019/990).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov