Forskrift om endring i forskrift om turistfiskevirksomheter m.m.

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. juli 2020 med hjemmel i lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. delegeringsvedtak 17. juli 1998 nr. 618, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 22 og § 59.

Se forskriften på lovdata.no