Høring - Forslag til endring av regler om turistfiske

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til regelendringer knyttet til turistfiske.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2020

Vår ref.: 19/7110

Høringsbrev (PDF)

 

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • DanCenter
 • Din Tur AS
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Finansdepartementet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvarsdepartementet
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innovasjon Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Kystverket
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • NHO Reiseliv
 • Nofima AS
 • Nordland fylkeskommune
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges Råfisklag
 • Novasol AS
 • Olje- og energidepartementet
 • Pelagisk Forening
 • Regelrådet
 • Rogaland fylkeskommune
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjømatbedriftene
 • Sjømat Norge
 • Skagerakfisk
 • Skatteetaten
 • Tolldirektoratet
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Utenriksdepartementet
 • Vestland fylkeskommune
 • Vest-Norges Fiskesalslag
 • Yes Seafishing