Forskrift om endring i skatteforvaltningsforskriften § 8-4-2

Fastsatt av Finansdepartementet 7. april 2020 med hjemmel i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) § 8-15

I

I forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) gjøres følgende endring: 

§ 8-4-2 første ledd skal lyde:

(1)Leveringsfrist for skattemeldingen er den 18. i måneden etter   skattleggingsperioden, med unntak av følgende avgifter, der leveringsfristen er den 18. juni for skattlegginsgsperiodene mars, april og mai:

–  avgift på alkohol
–  avgift på alkoholfrie drikkevarer
–  avgift på drikkevareemballasje
–  veibruksavgift på drivstoff
–  grunnavgift på mineralolje mv.
–  CO2-avgift på mineralske produkter
–  svovelavgift

 

II

Endringen under I tre i kraft straks.