Forskrift om endring i skatteforvaltningsforskriften § 8-4-2

Forskrift om endring i skatteforvaltningsforskriften § 8-4-2

I

I forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) gjøres følgende endring: 

§ 8-4-2 første ledd skal lyde:

(1)  Leveringsfrist for skattemeldingen er den 18. i måneden etter
       skattleggingsperioden, med unntak av følgende avgifter, der
       leveringsfristen er den 18. juni for skattlegginsgsperiodene mars, april
       og mai:

       –  avgift på alkohol
       –  avgift på alkoholfrie drikkevarer
       –  avgift på drikkevareemballasje
       –  veibruksavgift på drivstoff
       –  avgift på smøreolje mv.
       –  grunnavgift på mineralolje mv.
       –  CO2-avgift på mineralske produkter
       –  svovelavgift

 II

Endringen under I tre i kraft straks.