Forskrift om endring i utlendingsforskriften (begrenset oppholdstillatelse for barn av antatte ofre for menneskehandel)

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 21.12.2011 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 38, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

                                 

                                      I

 

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) skal § 8-3 nytt fjerde ledd lyde:

Mindreårige som oppholder seg i Norge, og som er barn av person som nevnt i første eller annet ledd, kan gis oppholdstillatelse med de samme begrensninger som er fastsatt i forelderens tillatelse. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

§ 8-3 nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

  

                                     II

 

Endringene trer i kraft 1.2.2012.